Traditional

遣興

幹戈猶未定,弟妹各何之。
拭淚沾襟血,梳頭滿面絲。
地卑荒野大,天遠暮江遲。
衰疾那能久,應無見汝時。

Simplified

遣兴

干戈犹未定,弟妹各何之。
拭泪沾襟血,梳头满面丝。
地卑荒野大,天远暮江迟。
衰疾那能久,应无见汝时。

Pronunciation

qiǎn xīng

gān gē yóu wèi dìng , dì mèi gè hé zhī 。
shì lèi zhān jīn xuè , shū tóu mǎn miàn sī 。
dì bēi huāng yě dà , tiān yuǎn mù jiāng chí 。
shuāi jí nà néng jiǔ , yīng wú jiàn rǔ shí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.