Traditional

邛州水亭夜宴送顧非熊之官

寂寞邛城夜,寒塘對庾樓。
蜀關蟬已噪,秦樹葉應秋。
道路連天遠,笙歌到曉愁。
不堪分袂後,殘月正如鉤。

Simplified

邛州水亭夜宴送顾非熊之官

寂寞邛城夜,寒塘对庾楼。
蜀关蝉已噪,秦树叶应秋。
道路连天远,笙歌到晓愁。
不堪分袂后,残月正如钩。

Pronunciation

qióng zhōu shuǐ tíng yè yàn sòng gù fēi xióng zhī guān

jì mò qióng chéng yè , hán táng duì yǔ lóu 。
shǔ guān chán yǐ zào , qín shù yè yīng qiū 。
dào lù lián tiān yuǎn , shēng gē dào xiǎo chóu 。
bù kān fēn mèi hòu , cán yuè zhèng rú gōu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.

Comments

Frank Watson's picture

Poetic Translation by Frank Watson
 
 
Literal Character Translation
 
Mound State Water Pavilion Night Feast See-off Look-after Not Bright ’s Official
 
Still silent mound castle night,
Cold pond facing granary building.
Shu-state frontier-pass cicada already noisy,
Qin-state tree leaf must autumn.
Path road join sky distant,
Instrument song arrive dawn anxious.
No worthy divide sleeves behind,
Broken moon proper like sickle.
 
 
Literal Word Translation
 
Qiong State Water Pavilion Night Feast Send-off Look-after Fei Xiong Official
 
Lonely Qiong City Night,
Cold pond face storehouse building.
Shu pass cicada already buzzing,
Qin tree-leaves respond-to autumn.
Path reaching-the-sky remote,
Music-and-song until dawn worry-about.
Cannot-bear to-part-company behind,
Waning-moon just-as a-hook.

Report SPAM