Traditional

酬友生早秋

彤雲將欲罷,蟬柳響如秋。
霧散九霄近,日程三伏愁。
殘陽宿雨霽,高浪碎沙漚。
袪足余旬後,分襟任自由。

Simplified

酬友生早秋

彤云将欲罢,蝉柳响如秋。
雾散九霄近,日程三伏愁。
残阳宿雨霁,高浪碎沙沤。
袪足余旬后,分襟任自由。

Pronunciation

chóu yǒu shēng zǎo qiū

tóng yún jiāng yù bà , chán liǔ xiǎng rú qiū 。
wù sàn jiǔ xiāo jìn , rì chéng sān fú chóu 。
cán yáng sù yǔ jì , gāo làng suì shā òu 。
qū zú yú xún hòu , fēn jīn rèn zì yóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.