Traditional

雄雉

雄雉於飛,泄泄其羽。
我之懷矣,自詒伊阻。
雄雉於飛,下上其音。
展矣君子,實勞我心。
瞻彼日月,悠悠我思。
道之雲遠,曷雲能來?
百爾君子,不知德行?
不忮不求,何用不臧?

Simplified

雄雉

雄雉于飞,泄泄其羽。
我之怀矣,自诒伊阻。
雄雉于飞,下上其音。
展矣君子,实劳我心。
瞻彼日月,悠悠我思。
道之云远,曷云能来?
百尔君子,不知德行?
不忮不求,何用不臧?

Pronunciation

xióng zhì

xióng zhì yú fēi , xiè xiè qí yǔ 。
wǒ zhī huái yǐ , zì yí yī zǔ 。
xióng zhì yú fēi , xià shàng qí yīn 。
zhǎn yǐ jūn zǐ , shí láo wǒ xīn 。
zhān bǐ rì yuè , yōu yōu wǒ sī 。
dào zhī yún yuǎn , hé yún néng lái ?
bǎi ěr jūn zǐ , bù zhī dé xíng ?
bù zhì bù qiú , hé yòng bù zāng ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.

Comments

Frank Watson's picture

Poetic Translation

Literal Character
 
Male Bird
 
Male pheasant in flight, flow flow his feather.
My ’s heart completed, self bequeath he impedes.
Make pheasant in flight, down above his sound.
Open [action] prince child, true labor my heart.
Look that sun moon, far far I ponder.
Path ’s clouds distant, where clouds can come?
Hundred you prince child, not know virtue walk?
Not aggressive not seek, why do no good?
 
 
Literal Word
 
Male Pheasant
 
Male bird ah! flies, disperse disperse your wings.
I harbor in my mind, self gives his obstruction.
Male bird ah! flies, above below his sound.
Spread out nobleman, honest labor my heart.
 
Gaze that sun and moon, lasting for ages I feel.
The path of the clouds is far, when can the clouds return?
Hundred thus noblemen, not know morality and conduct?
Not aggressive not seek, why do no good?

Report SPAM