Traditional

題友人寓居

寓居無不在天涯,莫恨秦關道路賒。
繚繞城邊山是蜀,彎環門外水名巴。
黃頭卷席賓初散,白鼻嘶風日欲斜。
何處一聲金磬發,古松南畔有僧家。

Simplified

题友人寓居

寓居无不在天涯,莫恨秦关道路赊。
缭绕城边山是蜀,弯环门外水名巴。
黄头卷席宾初散,白鼻嘶风日欲斜。
何处一声金磬发,古松南畔有僧家。

Pronunciation

tí yǒu rén yù jū

yù jū wú bù zài tiān yá , mò hèn qín guān dào lù shē 。
liáo rào chéng biān shān shì shǔ , wān huán mén wài shuǐ míng bā 。
huáng tóu juàn xí bīn chū sàn , bái bí sī fēng rì yù xié 。
hé chǔ yī shēng jīn qìng fā , gǔ sōng nán pàn yǒu sēng jiā 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.