Traditional

題常樂寺

桂冷香聞十裏間,殿臺渾不似人寰。
日斜回首江頭望,一片晴雲落後山。

Simplified

题常乐寺

桂冷香闻十里间,殿台浑不似人寰。
日斜回首江头望,一片晴云落后山。

Pronunciation

tí cháng lè sì

guì lěng xiāng wén shí lǐ jiān , diàn tái hún bù sì rén huán 。
rì xié huí shǒu jiāng tóu wàng , yī piàn qíng yún luò hòu shān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.