Traditional

題鄭處士隱居

不信最清曠,及來愁已空。
數點石泉雨,一溪霜葉風。
業在有山處,道成無事中。
酌盡一尊酒,病夫顏亦紅。

Simplified

题郑处士隐居

不信最清旷,及来愁已空。
数点石泉雨,一溪霜叶风。
业在有山处,道成无事中。
酌尽一尊酒,病夫颜亦红。

Pronunciation

tí zhèng chǔ shì yǐn jū

bù xìn zuì qīng kuàng , jí lái chóu yǐ kōng 。
shù diǎn shí quán yǔ , yī xī shuāng yè fēng 。
yè zài yǒu shān chǔ , dào chéng wú shì zhōng 。
zhuó jìn yī zūn jiǔ , bìng fū yán yì hóng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.