Traditional

馬嵬感事

冷氣生深殿,狼星渡遠關。
九城鼙鼓內,千騎道途間。
鳳髻隨秋草,鸞輿入暮山。
恨多留不得,悲淚滿龍顏。

Simplified

马嵬感事

冷气生深殿,狼星渡远关。
九城鼙鼓内,千骑道途间。
凤髻随秋草,鸾舆入暮山。
恨多留不得,悲泪满龙颜。

Pronunciation

mǎ wéi gǎn shì

lěng qì shēng shēn diàn , láng xīng dù yuǎn guān 。
jiǔ chéng pí gǔ nèi , qiān qí dào tú jiān 。
fèng jì suí qiū cǎo , luán yú rù mù shān 。
hèn duō liú bù dé , bēi lèi mǎn lóng yán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.