Traditional

穿山

Simplified

穿山

势削悬崖断,根移怒雨来。
洞深山转伏,石尽海方开。
废寺三盘磴,孤云五尺台。
苍然飞动意,未肯卧蒿莱。

Pronunciation

chuān shān


无题

贾不假,白玉为堂金作马 。
阿房宫,三百里,住不下金陵一个史 。
东海缺少白玉床,龙王来请金陵王 。
丰年好大雪,珍珠如土金如铁 。

Traditional

浣溪沙

Simplified

浣溪沙

百啭娇莺唤独眠。
起来慵自整花钿。
浣衣风日试衣天,几日不曾楼上望,粉红香白已争妍。
柳条金嫩滞春烟。

Pronunciation

huàn xī shā


Traditional

王荊公詞平直板硬

Simplified

王荆公词平直板硬

王荆公论词,虽知“细雨梦回鸡塞远”之妙,然自作未免平直板硬,不及其儿之饶翠也。

Pronunciation

wáng jīng gōng cí píng zhí bǎn yìng


Traditional

詞宜本色語

Simplified

词宜本色语

词虽以险丽为工,实不及本色语之妙。
如李易安“眼波才动被人猜”,萧淑兰“去也不教知,怕人留恋伊”,魏夫人“为报归期须及早,休误妾、一身闲”,孙光宪“留不得、留得也应无益”,严次山“一春不忍上高楼,为怕见、分携处”,观此种句,觉红杏枝头春意闹尚书,安排一个字,费许大气力。

Pronunciation

cí yí běn sè yǔ


Pages

Subscribe to RSS - Chinese