Traditional

一叢花

尊前凝佇漫魂迷。
猶恨負幽期。
從來不慣傷春淚,為伊後,滴滿羅衣。
那堪更是,吹簫池館,青子綠陰時。
回廊簾影晝參差。
偏共睡相宜。
朝雲夢斷知何處,倩雙燕,說與相思。
從今判了,十分憔悴,圖要個人知。

Simplified

一丛花

尊前凝伫漫魂迷。
犹恨负幽期。
从来不惯伤春泪,为伊後,滴满罗衣。
那堪更是,吹箫池馆,青子绿阴时。
回廊帘影昼参差。
偏共睡相宜。
朝云梦断知何处,倩双燕,说与相思。
从今判了,十分憔悴,图要个人知。

Pronunciation

yī cóng huā

zūn qián níng zhù màn hún mí 。
yóu hèn fù yōu qī 。
cóng lái bù guàn shāng chūn lèi , wéi yī hòu , dī mǎn luó yī 。
nà kān gēng shì , chuī xiāo chí guǎn , qīng zǐ lǜ yīn shí 。
huí láng lián yǐng zhòu cān chà 。
piān gòng shuì xiāng yí 。
zhāo yún mèng duàn zhī hé chǔ , qiàn shuāng yàn , shuō yǔ xiāng sī 。
cóng jīn pàn liǎo , shí fēn qiáo cuì , tú yào gè rén zhī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.