Traditional

一叢花

仙姝天上自無雙。
玉面翠蛾長。
黃庭讀罷心如水,閉朱戶,愁近絲簧。
窗明幾凈,閑臨唐帖,深炷寶奩香。
人間無藥駐流光。
風雨又催涼。
相逢共話清都舊,嘆塵劫,生死茫茫。
何如伴我,綠蓑青箬,秋晚釣瀟湘。

Simplified

一丛花

仙姝天上自无双。
玉面翠蛾长。
黄庭读罢心如水,闭朱户,愁近丝簧。
窗明几净,闲临唐帖,深炷宝奁香。
人间无药驻流光。
风雨又催凉。
相逢共话清都旧,叹尘劫,生死茫茫。
何如伴我,绿蓑青箬,秋晚钓潇湘。

Pronunciation

yī cóng huā

xiān shū tiān shàng zì wú shuāng 。
yù miàn cuì é cháng 。
huáng tíng dú bà xīn rú shuǐ , bì zhū hù , chóu jìn sī huáng 。
chuāng míng jī jìng , xián lín táng tiè , shēn zhù bǎo lián xiāng 。
rén jiān wú yào zhù liú guāng 。
fēng yǔ yòu cuī liáng 。
xiāng féng gòng huà qīng dū jiù , tàn chén jié , shēng sǐ máng máng 。
hé rú bàn wǒ , lǜ suō qīng ruò , qiū wǎn diào xiāo xiāng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.