Traditional

一壺歌

悠悠日月沒根株,常在人間醉一壺。
傾倒欲空還瀲灩,不曾教化不曾沽。

Simplified

一壶歌

悠悠日月没根株,常在人间醉一壶。
倾倒欲空还潋灩,不曾教化不曾沽。

Pronunciation

yī hú gē

yōu yōu rì yuè méi gēn zhū , cháng zài rén jiān zuì yī hú 。
qīng dǎo yù kōng huán liàn yàn , bù zēng jiào huà bù zēng gū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.