Traditional

一壺歌

先生醉後即高歌,千古英雄奈我何?
花底一壺天所破,不曾飲盡不曾多。

Simplified

一壶歌

先生醉後即高歌,千古英雄奈我何?
花底一壶天所破,不曾饮尽不曾多。

Pronunciation

yī hú gē

xiān shēng zuì hòu jí gāo gē , qiān gǔ yīng xióng nài wǒ hé ?
huā dǐ yī hú tiān suǒ pò , bù zēng yǐn jìn bù zēng duō 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.