Traditional

一壺歌

自從軒昊到隋唐,幾見中原作戰場!
三十萬年如電掣,不曾記得不曾忘。

Simplified

一壶歌

自从轩昊到隋唐,几见中原作战场!
三十万年如电掣,不曾记得不曾忘。

Pronunciation

yī hú gē

zì cóng xuān hào dào suí táng , jī jiàn zhōng yuán zuò zhàn cháng !
sān shí wàn nián rú diàn chè , bù zēng jì dé bù zēng wàng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.