Traditional

一壺歌

恥從嶽牧立堯庭,況見商周戰血腥。
攜得一壺閑處飲,不曾苦醉不曾醒。

Simplified

一壶歌

耻从岳牧立尧庭,况见商周战血腥。
携得一壶闲处饮,不曾苦醉不曾醒。

Pronunciation

yī hú gē

chǐ cóng yuè mù lì yáo tíng , kuàng jiàn shāng zhōu zhàn xuè xīng 。
xié dé yī hú xián chǔ yǐn , bù zēng kǔ zuì bù zēng xǐng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.