Traditional

一字至七字詩

詩。
綺美,瑰奇。
明月夜,落花時。
能助歡笑,亦傷別離。
調清金石怨,吟苦鬼神悲。
天下隻應我愛,世間唯有君知。
自從都尉別蘇句,便到司空送白辭。

Simplified

一字至七字诗

诗。
绮美,瑰奇。
明月夜,落花时。
能助欢笑,亦伤别离。
调清金石怨,吟苦鬼神悲。
天下只应我爱,世间唯有君知。
自从都尉别苏句,便到司空送白辞。

Pronunciation

yī zì zhì qī zì shī

shī 。
qǐ měi , guī qí 。
míng yuè yè , luò huā shí 。
néng zhù huān xiào , yì shāng bié lí 。
diào qīng jīn shí yuàn , yín kǔ guǐ shén bēi 。
tiān xià zhī yīng wǒ ài , shì jiān wéi yǒu jūn zhī 。
zì cóng dū wèi bié sū jù , biàn dào sī kōng sòng bái cí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.