Traditional

一室

九萬笑鵬摶,幽居一室寬。
雨聲便早睡,酒力壓新寒。
嬾覺閑多味,衰知死有端。
此生吾自斷,不必夢邯鄲。

Simplified

一室

九万笑鹏抟,幽居一室宽。
雨声便早睡,酒力压新寒。
嬾觉闲多味,衰知死有端。
此生吾自断,不必梦邯郸。

Pronunciation

yī shì

jiǔ wàn xiào péng tuán , yōu jū yī shì kuān 。
yǔ shēng biàn zǎo shuì , jiǔ lì yā xīn hán 。
lǎn jué xián duō wèi , shuāi zhī sǐ yǒu duān 。
cǐ shēng wú zì duàn , bù bì mèng hán dān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.