Traditional

一寸金 賞雪 以上嗚鶴余音卷七,卷七中尚有

暮鴻嘹唳。
更晚來地籟,陰風齊起。
造作嚴凝,同雲黯黯,四海玉龍呈端。
妝點萬家清景,普綻瓊花鮮麗。
最好是,命詩朋,紙帳圍爐沈醉。
吟綴。
搜佳制,竹外清香,金蕾噴新蕊。
似糝銀沙,或為粉蝶,高下亂飛空裏。
慶知太平,先兆陰陽和矣。
這玄理,遇子猷,同賞江天真味。
仙客單片二十五首,皆曲調。
以下有西江月十三首未註名氏,皆宋張伯端詞以下西江月十四至二十五共十二首,據金丹大成集乃宋蕭遷芝詞

Simplified

一寸金 赏雪 以上呜鹤余音卷七,卷七中尚有

暮鸿嘹唳。
更晚来地籁,阴风齐起。
造作严凝,同云黯黯,四海玉龙呈端。
妆点万家清景,普绽琼花鲜丽。
最好是,命诗朋,纸帐围炉沉醉。
吟缀。
搜佳制,竹外清香,金蕾喷新蕊。
似糁银沙,或为粉蝶,高下乱飞空里。
庆知太平,先兆阴阳和矣。
这玄理,遇子猷,同赏江天真味。
仙客单片二十五首,皆曲调。
以下有西江月十三首未注名氏,皆宋张伯端词以下西江月十四至二十五共十二首,据金丹大成集乃宋萧迁芝词

Pronunciation

yī cùn jīn shǎng xuě yǐ shàng wū hè yú yīn juàn qī , juàn qī zhōng shàng yǒu

mù hóng liáo lì 。
gēng wǎn lái dì lài , yīn fēng qí qǐ 。
zào zuò yán níng , tóng yún àn àn , sì hǎi yù lóng chéng duān 。
zhuāng diǎn wàn jiā qīng jǐng , pǔ zhàn qióng huā xiān lì 。
zuì hǎo shì , mìng shī péng , zhǐ zhàng wéi lú chén zuì 。
yín zhuì 。
sōu jiā zhì , zhú wài qīng xiāng , jīn lěi pēn xīn ruǐ 。
sì sǎn yín shā , huò wéi fěn dié , gāo xià luàn fēi kōng lǐ 。
qìng zhī tài píng , xiān zhào yīn yáng hé yǐ 。
zhè xuán lǐ , yù zǐ yóu , tóng shǎng jiāng tiān zhēn wèi 。
xiān kè dān piàn èr shí wǔ shǒu , jiē qū diào 。
yǐ xià yǒu xī jiāng yuè shí sān shǒu wèi zhù míng shì , jiē sòng zhāng bó duān cí yǐ xià xī jiāng yuè shí sì zhì èr shí wǔ gòng shí èr shǒu , jù jīn dān dà chéng jí nǎi sòng xiāo qiān zhī cí

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.