Traditional

一寸金

一不輕師慢法,二誦清凈仙經。
三存真氣養神靈。
四把塵勞拂盡。
五斷無明業火,六除俗裏人情。
七擒猿馬永安寧。
八味瓊漿得飲。

Simplified

一寸金

一不轻师慢法,二诵清净仙经。
三存真气养神灵。
四把尘劳拂尽。
五断无明业火,六除俗里人情。
七擒猿马永安宁。
八味琼浆得饮。

Pronunciation

yī cùn jīn

yī bù qīng shī màn fǎ , èr sòng qīng jìng xiān jīng 。
sān cún zhēn qì yǎng shén líng 。
sì bǎ chén láo fú jìn 。
wǔ duàn wú míng yè huǒ , liù chú sú lǐ rén qíng 。
qī qín yuán mǎ yǒng ān níng 。
bā wèi qióng jiāng dé yǐn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.