Traditional

一寸金

堪嘆群迷,夢空花幾人悟。
更假饒錦帳銅山,朱履玉簪,畢竟於身何故。
未若紅塵外,幽隱竹籬蓬戶。
青松下,一曲高歌,笑傲年華換今古。
紫府。
春光清,都雅會時,妙有真趣。
看自然天樂,星樓月殿,鸞飛鳳舞。
白雲深處。
壺內神仙景,誰肯少年回顧。
逍遙界,獨我歸來,復入寥陽

Simplified

一寸金

堪叹群迷,梦空花几人悟。
更假饶锦帐铜山,朱履玉簪,毕竟于身何故。
未若红尘外,幽隐竹篱蓬户。
青松下,一曲高歌,笑傲年华换今古。
紫府。
春光清,都雅会时,妙有真趣。
看自然天乐,星楼月殿,鸾飞凤舞。
白云深处。
壶内神仙景,谁肯少年回顾。
逍遥界,独我归来,复入寥阳

Pronunciation

yī cùn jīn

kān tàn qún mí , mèng kōng huā jī rén wù 。
gēng jiǎ ráo jǐn zhàng tóng shān , zhū lǚ yù zān , bì jìng yú shēn hé gù 。
wèi ruò hóng chén wài , yōu yǐn zhú lí péng hù 。
qīng sōng xià , yī qū gāo gē , xiào ào nián huá huàn jīn gǔ 。
zǐ fǔ 。
chūn guāng qīng , dū yǎ huì shí , miào yǒu zhēn qù 。
kàn zì rán tiān lè , xīng lóu yuè diàn , luán fēi fèng wǔ 。
bái yún shēn chǔ 。
hú nèi shén xiān jǐng , shuí kěn shǎo nián huí gù 。
xiāo yáo jiè , dú wǒ guī lái , fù rù liáo yáng

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.