Traditional

一寸金

食飽傷心損氣,睡多夢裏迷真。
眼觀心動喪元神。
耳聽靈臺昧盡。
要見元初面目,慧刀割斷紅塵。
無情應物本來真。
此是修行捷徑。

Simplified

一寸金

食饱伤心损气,睡多梦里迷真。
眼观心动丧元神。
耳听灵台昧尽。
要见元初面目,慧刀割断红尘。
无情应物本来真。
此是修行捷径。

Pronunciation

yī cùn jīn

shí bǎo shāng xīn sǔn qì , shuì duō mèng lǐ mí zhēn 。
yǎn guān xīn dòng sāng yuán shén 。
ěr tīng líng tái mèi jìn 。
yào jiàn yuán chū miàn mù , huì dāo gē duàn hóng chén 。
wú qíng yīng wù běn lái zhēn 。
cǐ shì xiū xíng jié jìng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.