Traditional

一寸金

頓悟修行道理,除情戰睡敵魔。
不貪名利少風波。
懶散隨緣且過。
饑後尋街乞飯,飽時信步蹉跎。
閑來古廟唱哩*。
逍遙誰人似我。

Simplified

一寸金

顿悟修行道理,除情战睡敌魔。
不贪名利少风波。
懒散随缘且过。
饥后寻街乞饭,饱时信步蹉跎。
闲来古庙唱哩*。
逍遥谁人似我。

Pronunciation

yī cùn jīn

dùn wù xiū xíng dào lǐ , chú qíng zhàn shuì dí mó 。
bù tān míng lì shǎo fēng bō 。
lǎn sàn suí yuán qiě guò 。
jī hòu xún jiē qǐ fàn , bǎo shí xìn bù cuō tuó 。
xián lái gǔ miào chàng li ê。
xiāo yáo shuí rén sì wǒ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.