Traditional

一年老一年

一年老一年,一日衰一日;譬如東周亡,豈復須大疾。
嬾惰已廢書冊久,病來亦復疏杯酒。
軔車小住固自佳,拂袖便行亦何有?
下床擁火暖有余,鹹豆數粒粥一盂。
平生常笑愚公愚,欲栽墮齒染白須。

Simplified

一年老一年

一年老一年,一日衰一日;譬如东周亡,岂复须大疾。
嬾惰已废书册久,病来亦复疏杯酒。
轫车小住固自佳,拂袖便行亦何有?
下床拥火暖有余,咸豆数粒粥一盂。
平生常笑愚公愚,欲栽堕齿染白须。

Pronunciation

yī nián lǎo yī nián

yī nián lǎo yī nián , yī rì shuāi yī rì û pì rú dōng zhōu wáng , qǐ fù xū dà jí 。
lǎn duò yǐ fèi shū cè jiǔ , bìng lái yì fù shū bēi jiǔ 。
rèn chē xiǎo zhù gù zì jiā , fú xiù biàn xíng yì hé yǒu ?
xià chuáng yōng huǒ nuǎn yǒu yú , xián dòu shù lì zhōu yī yú 。
píng shēng cháng xiào yú gōng yú , yù zāi duò chǐ rǎn bái xū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.