Traditional

一斛珠

今朝祖宴。
可憐明夜孤燈館。
酒醒明月空床滿。
翠被重重,不似香肌暖。
愁腸恰似沈香篆。
千回萬轉縈還斷。
夢中若得相尋見。
卻願春宵,一夜如年遠。

Simplified

一斛珠

今朝祖宴。
可怜明夜孤灯馆。
酒醒明月空床满。
翠被重重,不似香肌暖。
愁肠恰似沈香篆。
千回万转萦还断。
梦中若得相寻见。
却愿春宵,一夜如年远。

Pronunciation

yī hú zhū

jīn zhāo zǔ yàn 。
kě lián míng yè gū dēng guǎn 。
jiǔ xǐng míng yuè kōng chuáng mǎn 。
cuì bèi zhòng zhòng , bù sì xiāng jī nuǎn 。
chóu cháng qià sì shěn xiāng zhuàn 。
qiān huí wàn zhuǎn yíng huán duàn 。
mèng zhōng ruò dé xiāng xún jiàn 。
què yuàn chūn xiāo , yī yè rú nián yuǎn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.