Traditional

一斛珠

寒冰初泮。
嶺頭一朵香苞綻。
菡萏如畫真堪羨。
休逞隨風,柳絮垂金線。
月宮每嫖開較曉。
壽陽又喜勻妝面。
更聞何處鳴羌管。
一曲一聲,惹起神撩亂。

Simplified

一斛珠

寒冰初泮。
岭头一朵香苞绽。
菡萏如画真堪羡。
休逞随风,柳絮垂金线。
月宫每嫖开较晓。
寿阳又喜匀妆面。
更闻何处鸣羌管。
一曲一声,惹起神撩乱。

Pronunciation

yī hú zhū

hán bīng chū pàn 。
lǐng tóu yī duǒ xiāng bāo zhàn 。
hàn dàn rú huà zhēn kān xiàn 。
xiū chěng suí fēng , liǔ xù chuí jīn xiàn 。
yuè gōng měi piáo kāi jiào xiǎo 。
shòu yáng yòu xǐ yún zhuāng miàn 。
gēng wén hé chǔ míng qiāng guǎn 。
yī qū yī shēng , rě qǐ shén liāo luàn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.