Traditional

一春風雨太半有感

忽忽春將老,寒暄尚未齊。
雨昏雞唱晚,風惡鵲巢低。
寫物才殊退,尋芳思欲迷。
余年不須較,隻是死秦稽。

Simplified

一春风雨太半有感

忽忽春将老,寒暄尚未齐。
雨昏鸡唱晚,风恶鹊巢低。
写物才殊退,寻芳思欲迷。
余年不须较,只是死秦稽。

Pronunciation

yī chūn fēng yǔ tài bàn yǒu gǎn

hū hū chūn jiāng lǎo , hán xuān shàng wèi qí 。
yǔ hūn jī chàng wǎn , fēng è què cháo dī 。
xiě wù cái shū tuì , xún fāng sī yù mí 。
yú nián bù xū jiào , zhī shì sǐ qín jī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.