Traditional

一柱觀

舊說江陵觀,初疑神化來。
空山結雲閣,綺靡隨風回。
奈何任一柱,斯焉容眾材。
奇功非長世,今餘草露臺。

Simplified

一柱观

旧说江陵观,初疑神化来。
空山结云阁,绮靡随风回。
奈何任一柱,斯焉容众材。
奇功非长世,今馀草露台。

Pronunciation

yī zhù guān

jiù shuō jiāng líng guān , chū yí shén huà lái 。
kōng shān jié yún gé , qǐ mí suí fēng huí 。
nài hé rèn yī zhù , sī yān róng zhòng cái 。
qí gōng fēi cháng shì , jīn yú cǎo lù tái 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.