Traditional

一病七十日

一病七十日,共疑無復生。
堤全河漸復,師濟寇將平。
縹緲香雲散,颼飀藥鼎鳴。
庭前有殘菊,自笑尚關情。

Simplified

一病七十日

一病七十日,共疑无复生。
堤全河渐复,师济寇将平。
缥缈香云散,飕飀药鼎鸣。
庭前有残菊,自笑尚关情。

Pronunciation

yī bìng qī shí rì

yī bìng qī shí rì , gòng yí wú fù shēng 。
dī quán hé jiàn fù , shī jì kòu jiāng píng 。
piǎo miǎo xiāng yún sàn , sōu liú yào dǐng míng 。
tíng qián yǒu cán jú , zì xiào shàng guān qíng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.