Traditional

一百五日行

一百五日東郊時,陂塘水滿雨如絲。
人家青煙不禁火,俚俗豈復思子推?
舊墳年多木已拱,新墳積土高累累。
老鴉飛鳴銜肉去,紙錢雨濕掛樹枝。
深松茂柏死自樂,地下應笑生人悲。
眼中青山身後冢,此事決定君何疑。
風吹雲破日下照,小灘碎礫光陸離。
停車暫憩道傍舍,解囊且補殘春詩。

Simplified

一百五日行

一百五日东郊时,陂塘水满雨如丝。
人家青烟不禁火,俚俗岂复思子推?
旧坟年多木已拱,新坟积土高累累。
老鸦飞鸣衔肉去,纸钱雨湿挂树枝。
深松茂柏死自乐,地下应笑生人悲。
眼中青山身後冢,此事决定君何疑。
风吹云破日下照,小滩碎砾光陆离。
停车暂憩道傍舍,解囊且补残春诗。

Pronunciation

yī bǎi wǔ rì xíng

yī bǎi wǔ rì dōng jiāo shí , bēi táng shuǐ mǎn yǔ rú sī 。
rén jiā qīng yān bù jīn huǒ , lǐ sú qǐ fù sī zǐ tuī ?
jiù fén nián duō mù yǐ gǒng , xīn fén jī tǔ gāo léi léi 。
lǎo yā fēi míng xián ròu qù , zhǐ qián yǔ shī guà shù zhī 。
shēn sōng mào bǎi sǐ zì lè , dì xià yīng xiào shēng rén bēi 。
yǎn zhōng qīng shān shēn hòu zhǒng , cǐ shì jué dìng jūn hé yí 。
fēng chuī yún pò rì xià zhào , xiǎo tān suì lì guāng lù lí 。
tíng chē zàn qì dào bàng shè , jiě náng qiě bǔ cán chūn shī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.