Traditional

一笑

半醉微吟不怕寒,江邊一笑覺天寬。
莫愁艇子急沖雨,何遜梅花頻倚闌。
萬事任從皮外去,百年聊作夢中觀。
放翁縱老狂猶在,倒盡金壺燭未殘。

Simplified

一笑

半醉微吟不怕寒,江边一笑觉天宽。
莫愁艇子急冲雨,何逊梅花频倚阑。
万事任从皮外去,百年聊作梦中观。
放翁纵老狂犹在,倒尽金壶烛未残。

Pronunciation

yī xiào

bàn zuì wēi yín bù pà hán , jiāng biān yī xiào jué tiān kuān 。
mò chóu tǐng zǐ jí chōng yǔ , hé xùn méi huā pín yǐ lán 。
wàn shì rèn cóng pí wài qù , bǎi nián liáo zuò mèng zhōng guān 。
fàng wēng zòng lǎo kuáng yóu zài , dǎo jìn jīn hú zhú wèi cán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.