Traditional

一編

一編垂首北窗前,皎皎寧當逐物遷?
道有廢興何與我,心無媿怍始知天。
昔嘗西戌八千裏,今復東歸三十年。
死去雖無勛業事,九原猶可見先賢。

Simplified

一编

一编垂首北窗前,皎皎宁当逐物迁?
道有废兴何与我,心无媿怍始知天。
昔尝西戌八千里,今复东归三十年。
死去虽无勋业事,九原犹可见先贤。

Pronunciation

yī biān

yī biān chuí shǒu běi chuāng qián , jiǎo jiǎo níng dāng zhú wù qiān ?
dào yǒu fèi xīng hé yǔ wǒ , xīn wú kuì zuò shǐ zhī tiān 。
xī cháng xī xū bā qiān lǐ , jīn fù dōng guī sān shí nián 。
sǐ qù suī wú xūn yè shì , jiǔ yuán yóu kě jiàn xiān xián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.