Traditional

一翦梅

漠漠春陰酒半酣。
風透春衫。
雨透春衫。
人家蠶事欲眠三。
桑滿筐籃。
柘滿筐籃。
先自離懷百不堪。
檣燕呢喃。
梁燕呢喃。
篝燈強把錦書看。
人在江南。
心在江南。

Simplified

一翦梅

漠漠春阴酒半酣。
风透春衫。
雨透春衫。
人家蚕事欲眠三。
桑满筐篮。
柘满筐篮。
先自离怀百不堪。
樯燕呢喃。
梁燕呢喃。
篝灯强把锦书看。
人在江南。
心在江南。

Pronunciation

yī jiǎn méi

mò mò chūn yīn jiǔ bàn hān , fēng tòu chūn shān , yǔ tòu chūn shān , rén jiā cán shì yù mián sān , sāng mǎn kuāng lán , zhè mǎn kuāng lán , xiān zì lí huái bǎi bù kān , qiáng yàn ní nán , liáng yàn ní nán , gōu dēng qiáng bǎ jǐn shū kàn , rén zài jiāng nán , xīn zài jiāng nán ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.