Traditional

一老

太平一老醉騰騰,南陌東阡喜不勝。
民力農桑家自足,士崇名節道方興。
騎鯨仙去時猶遠,射虎歸來氣頗增。
莫道幽棲交舊絕,月中亦有打門僧。

Simplified

一老

太平一老醉腾腾,南陌东阡喜不胜。
民力农桑家自足,士崇名节道方兴。
骑鲸仙去时犹远,射虎归来气颇增。
莫道幽栖交旧绝,月中亦有打门僧。

Pronunciation

yī lǎo

tài píng yī lǎo zuì téng téng , nán mò dōng qiān xǐ bù shèng 。
mín lì nóng sāng jiā zì zú , shì chóng míng jié dào fāng xīng 。
qí jīng xiān qù shí yóu yuǎn , shè hǔ guī lái qì pō zēng 。
mò dào yōu qī jiāo jiù jué , yuè zhōng yì yǒu dǎ mén sēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.