Traditional

一萼紅

斷雲漏日,青陽布,漸入融和天氣。
糝綴夭桃,金綻垂楊,妝點亭臺佳致。
曉露染,風裁雨暈,是牡丹,偏稱化工美。
向此際會,未教一萼,紅開鮮蕊。
迤邐。
漸成春意。
放秀色妖艷,天真難比。
粉惹蝶翅,香上蜂須,忍把芳心縈碎。
爭似便,移歸深院,將綠蓋青幃護風日。
恁時節,占斷與,偎紅倚翠。

Simplified

一萼红

断云漏日,青阳布,渐入融和天气。
糁缀夭桃,金绽垂杨,妆点亭台佳致。
晓露染,风裁雨晕,是牡丹,偏称化工美。
向此际会,未教一萼,红开鲜蕊。
迤逦。
渐成春意。
放秀色妖艳,天真难比。
粉惹蝶翅,香上蜂须,忍把芳心萦碎。
争似便,移归深院,将绿盖青帏护风日。
恁时节,占断与,偎红倚翠。

Pronunciation

yī è hóng

duàn yún lòu rì , qīng yáng bù , jiàn rù róng hé tiān qì 。
sǎn zhuì yāo táo , jīn zhàn chuí yáng , zhuāng diǎn tíng tái jiā zhì 。
xiǎo lù rǎn , fēng cái yǔ yùn , shì mǔ dān , piān chēng huà gōng měi 。
xiàng cǐ jì huì , wèi jiào yī è , hóng kāi xiān ruǐ 。
yǐ lǐ 。
jiàn chéng chūn yì 。
fàng xiù sè yāo yàn , tiān zhēn nán bǐ 。
fěn rě dié chì , xiāng shàng fēng xū , rěn bǎ fāng xīn yíng suì 。
zhēng sì biàn , yí guī shēn yuàn , jiāng lǜ gài qīng wéi hù fēng rì 。
nèn shí jié , zhān duàn yǔ , wēi hóng yǐ cuì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.