Traditional

一落索

小桃風撼香紅碎。
滿簾籠花氣。
看花何事卻成愁,悄不會,春風意。
窗在梧桐葉底。
更黃昏雨細。
枕前前事上心來,獨自個,怎生睡。

Simplified

一落索

小桃风撼香红碎。
满帘笼花气。
看花何事却成愁,悄不会,春风意。
窗在梧桐叶底。
更黄昏雨细。
枕前前事上心来,独自个,怎生睡。

Pronunciation

yī luò suǒ

xiǎo táo fēng hàn xiāng hóng suì 。
mǎn lián lóng huā qì 。
kàn huā hé shì què chéng chóu , qiǎo bù huì , chūn fēng yì 。
chuāng zài wú tóng yè dǐ 。
gēng huáng hūn yǔ xì 。
zhěn qián qián shì shàng xīn lái , dú zì gè , zěn shēng shuì 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.