Traditional

一落索

滿路遊絲飛絮。
韶光將暮。
此時誰與說新愁,有百囀,流鶯語。
俯仰人間今古。
神仙何處。
花前須判醉扶歸,酒不到,劉伶墓。

Simplified

一落索

满路游丝飞絮。
韶光将暮。
此时谁与说新愁,有百啭,流莺语。
俯仰人间今古。
神仙何处。
花前须判醉扶归,酒不到,刘伶墓。

Pronunciation

yī luò suǒ

mǎn lù yóu sī fēi xù 。
sháo guāng jiāng mù 。
cǐ shí shuí yǔ shuō xīn chóu , yǒu bǎi zhuàn , liú yīng yǔ 。
fǔ yǎng rén jiān jīn gǔ 。
shén xiān hé chǔ 。
huā qián xū pàn zuì fú guī , jiǔ bù dào , liú líng mù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.