Traditional

一落索

識破浮生虛妄。
從人譏謗。
此身恰似弄潮兒,曾過了,千重浪。
且喜歸來無恙。
一壺春釀。
雨蓑煙笠傍漁磯,應不是,封侯相。

Simplified

一落索

识破浮生虚妄。
从人讥谤。
此身恰似弄潮儿,曾过了,千重浪。
且喜归来无恙。
一壶春酿。
雨蓑烟笠傍渔矶,应不是,封侯相。

Pronunciation

yī luò suǒ

shí pò fú shēng xū wàng 。
cóng rén jī bàng 。
cǐ shēn qià sì nòng cháo ér , zēng guò liǎo , qiān zhòng làng 。
qiě xǐ guī lái wú yàng 。
yī hú chūn niàng 。
yǔ suō yān lì bàng yú jī , yīng bù shì , fēng hóu xiāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.