Traditional

一錢

萬事紛紛不足論,滿庭枯草閉柴門。
一錢留得終羞澀,持買餦餭引福孫。

Simplified

一钱

万事纷纷不足论,满庭枯草闭柴门。
一钱留得终羞涩,持买餦餭引福孙。

Pronunciation

yī qián

wàn shì fēn fēn bù zú lùn , mǎn tíng kū cǎo bì chái mén 。
yī qián liú dé zhōng xiū sè , chí mǎi zhāng huáng yǐn fú sūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.