Traditional

一雨二十日

一雨二十日,雨意殊未闌。
我廬大澤中,四顧煙水寬。
東家有小舟,借我不作難。
鸕鶿與鵁鶄,自是平生歡。
更作十日期,水淺生水灘。
相與極幽賞,勿待江月殘。

Simplified

一雨二十日

一雨二十日,雨意殊未阑。
我庐大泽中,四顾烟水宽。
东家有小舟,借我不作难。
鸬鹚与鵁鶄,自是平生欢。
更作十日期,水浅生水滩。
相与极幽赏,勿待江月残。

Pronunciation

yī yǔ èr shí rì

yī yǔ èr shí rì , yǔ yì shū wèi lán 。
wǒ lú dà zé zhōng , sì gù yān shuǐ kuān 。
dōng jiā yǒu xiǎo zhōu , jiè wǒ bù zuò nán 。
lú cí yǔ jiāo jīng , zì shì píng shēng huān 。
gēng zuò shí rì qī , shuǐ qiǎn shēng shuǐ tān 。
xiāng yǔ jí yōu shǎng , wù dài jiāng yuè cán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.