Traditional

一齒動搖已久然余皆堅甚戲作

病齒元知不更全,漂浮杌桱已三年。
一朝正使終辭去,大嚼猶能盡彘肩。

Simplified

一齿动摇已久然余皆坚甚戏作

病齿元知不更全,漂浮杌桱已三年。
一朝正使终辞去,大嚼犹能尽彘肩。

Pronunciation

yī chǐ dòng yáo yǐ jiǔ rán yú jiē jiān shèn xì zuò

bìng chǐ yuán zhī bù gēng quán , piāo fú wù jìng yǐ sān nián 。
yī zhāo zhèng shǐ zhōng cí qù , dà jiáo yóu néng jìn zhì jiān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.