Traditional

丁巳正月二日雞初鳴夢至一山寺名鳳山其尤勝

已窮阿合勝,更作咮軒遊。
不盡山河大,無根日月浮。
吾身元是幻,何物疆名愁?
久覓卓庵處,是間應可留。

Simplified

丁巳正月二日鸡初鸣梦至一山寺名凤山其尤胜

已穷阿合胜,更作咮轩游。
不尽山河大,无根日月浮。
吾身元是幻,何物疆名愁?
久觅卓庵处,是间应可留。

Pronunciation

dīng sì zhèng yuè èr rì jī chū míng mèng zhì yī shān sì míng fèng shān qí yóu shèng

yǐ qióng ā hé shèng , gēng zuò zhòu xuān yóu 。
bù jìn shān hé dà , wú gēn rì yuè fú 。
wú shēn yuán shì huàn , hé wù jiāng míng chóu ?
jiǔ mì zhuó ān chǔ , shì jiān yīng kě liú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.