Traditional

丁未上元月色達曉如晝予齋居屬貳車領客

此夕幾年無此晴,碧天萬裏月徐行。
官壚賣酒傾千斛,市裏行歌徹五更。
潼酪獨烹僧缽美,琉璃閑照佛龕明。
頹然坐睡君無笑,寶馬香車事隔生。

Simplified

丁未上元月色达晓如昼予斋居属贰车领客

此夕几年无此晴,碧天万里月徐行。
官垆卖酒倾千斛,市里行歌彻五更。
潼酪独烹僧钵美,琉璃闲照佛龛明。
颓然坐睡君无笑,宝马香车事隔生。

Pronunciation

dīng wèi shàng yuán yuè sè dá xiǎo rú zhòu yú zhāi jū shǔ èr chē lǐng kè

cǐ xī jī nián wú cǐ qíng , bì tiān wàn lǐ yuè xú xíng 。
guān lú mài jiǔ qīng qiān hú , shì lǐ xíng gē chè wǔ gēng 。
tóng lào dú pēng sēng bō měi , liú lí xián zhào fó kān míng 。
tuí rán zuò shuì jūn wú xiào , bǎo mǎ xiāng chē shì gé shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.