Traditional

丁未正月春色已粲然露坐高風堂北觀種花

苦寒不解歲崢嶸,病守兀坐憂疲氓。
天風誰遣撼鬥柄,便覺春色來江城。
北山賽廟見殘雪,東津送客聞新鶯。
衣裘漸減體殊健,簾幕乍卷眼為明。
今朝天氣更佳絕,淡日微漏雲徐行。
我移胡床坐庭下,幅巾半脫筇枝橫。
散關旌旗掃昨夢,少城絲竹真前生。
數株桃杏亦漫種,未去與汝聊逢迎。

Simplified

丁未正月春色已粲然露坐高风堂北观种花

苦寒不解岁峥嵘,病守兀坐忧疲氓。
天风谁遣撼斗柄,便觉春色来江城。
北山赛庙见残雪,东津送客闻新莺。
衣裘渐减体殊健,帘幕乍卷眼为明。
今朝天气更佳绝,淡日微漏云徐行。
我移胡床坐庭下,幅巾半脱筇枝横。
散关旌旗扫昨梦,少城丝竹真前生。
数株桃杏亦漫种,未去与汝聊逢迎。

Pronunciation

dīng wèi zhèng yuè chūn sè yǐ càn rán lù zuò gāo fēng táng běi guān zhǒng huā

kǔ hán bù jiě suì zhēng róng , bìng shǒu wù zuò yōu pí méng 。
tiān fēng shuí qiǎn hàn dǒu bǐng , biàn jué chūn sè lái jiāng chéng 。
běi shān sài miào jiàn cán xuě , dōng jīn sòng kè wén xīn yīng 。
yī qiú jiàn jiǎn tǐ shū jiàn , lián mù zhà juàn yǎn wéi míng 。
jīn zhāo tiān qì gēng jiā jué , dàn rì wēi lòu yún xú xíng 。
wǒ yí hú chuáng zuò tíng xià , fú jīn bàn tuō qióng zhī héng 。
sàn guān jīng qí sǎo zuó mèng , shǎo chéng sī zhú zhēn qián shēng 。
shù zhū táo xìng yì màn zhǒng , wèi qù yǔ rǔ liáo féng yíng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.