Traditional

丁未除夕前二日休假感懷

夢寄梅村竹塢間,不堪客裏見春還。
潮生水欲通南澗,雪霽雲猶冒北山。
病思過年應小減,官身得假未全閑。
變名吳市男兒事,末路低回自笑孱。

Simplified

丁未除夕前二日休假感怀

梦寄梅村竹坞间,不堪客里见春还。
潮生水欲通南涧,雪霁云犹冒北山。
病思过年应小减,官身得假未全闲。
变名吴市男儿事,末路低回自笑孱。

Pronunciation

dīng wèi chú xī qián èr rì xiū jiǎ gǎn huái

mèng jì méi cūn zhú wù jiān , bù kān kè lǐ jiàn chūn huán 。
cháo shēng shuǐ yù tōng nán jiàn , xuě jì yún yóu mào běi shān 。
bìng sī guò nián yīng xiǎo jiǎn , guān shēn dé jiǎ wèi quán xián 。
biàn míng wú shì nán ér shì , mò lù dī huí zì xiào chán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.