Traditional

丁酉上元

突兀球場錦繡峰,遊人士女擁千重。
月離雲海飛金鏡,燈射冰簾掣火龍。
信馬隨車紛醉俠,賣薪買酒到耕農。
今年自笑真衰矣,但覺憑鞍睡思濃。

Simplified

丁酉上元

突兀球场锦绣峰,游人士女拥千重。
月离云海飞金镜,灯射冰帘掣火龙。
信马随车纷醉侠,卖薪买酒到耕农。
今年自笑真衰矣,但觉凭鞍睡思浓。

Pronunciation

dīng yǒu shàng yuán

tū wù qiú cháng jǐn xiù fēng , yóu rén shì nǚ yōng qiān zhòng 。
yuè lí yún hǎi fēi jīn jìng , dēng shè bīng lián chè huǒ lóng 。
xìn mǎ suí chē fēn zuì xiá , mài xīn mǎi jiǔ dào gēng nóng 。
jīn nián zì xiào zhēn shuāi yǐ , dàn jué píng ān shuì sī nóng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.