Traditional

丁酉上元

鼓吹連天沸五門,燈山萬炬動黃昏。
美人與月正同色,客子折梅空斷魂。
寶馬暗塵思輦路,釣船孤火夢江村。
古來漫道新知樂,此意何由可共論。

Simplified

丁酉上元

鼓吹连天沸五门,灯山万炬动黄昏。
美人与月正同色,客子折梅空断魂。
宝马暗尘思辇路,钓船孤火梦江村。
古来漫道新知乐,此意何由可共论。

Pronunciation

dīng yǒu shàng yuán

gǔ chuī lián tiān fèi wǔ mén , dēng shān wàn jù dòng huáng hūn 。
měi rén yǔ yuè zhèng tóng sè , kè zǐ zhē méi kōng duàn hún 。
bǎo mǎ àn chén sī niǎn lù , diào chuán gū huǒ mèng jiāng cūn 。
gǔ lái màn dào xīn zhī lè , cǐ yì hé yóu kě gòng lùn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.