Traditional

丁酉上元

放翁也入少年場,一笑燈前未歇狂。
翠袖成圍欺月冷,氈車爭道覺塵香。
蠻酥點綴春風早,楚餌留連夜漏長。
結騎莫辭侵曉色,昔人萬裏看西涼。

Simplified

丁酉上元

放翁也入少年场,一笑灯前未歇狂。
翠袖成围欺月冷,毡车争道觉尘香。
蛮酥点缀春风早,楚饵留连夜漏长。
结骑莫辞侵晓色,昔人万里看西凉。

Pronunciation

dīng yǒu shàng yuán

fàng wēng yě rù shǎo nián cháng , yī xiào dēng qián wèi xiē kuáng 。
cuì xiù chéng wéi qī yuè lěng , zhān chē zhēng dào jué chén xiāng 。
mán sū diǎn zhuì chūn fēng zǎo , chǔ ěr liú lián yè lòu cháng 。
jié qí mò cí qīn xiǎo sè , xī rén wàn lǐ kàn xī liáng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.