Traditional

七侄歲暮同諸孫來過偶得長句

雨墊林宗一角巾,蕭條村路並煙津。
四朝遇主終身困,八世為儒舉族貧。
行摘殘蔬循廢圃,臥聞饑雀噪空囷。
封胡羯末皆佳甚,剩喜團欒一笑新。

Simplified

七侄岁暮同诸孙来过偶得长句

雨垫林宗一角巾,萧条村路并烟津。
四朝遇主终身困,八世为儒举族贫。
行摘残蔬循废圃,卧闻饥雀噪空囷。
封胡羯末皆佳甚,剩喜团栾一笑新。

Pronunciation

qī zhí suì mù tóng zhū sūn lái guò ǒu dé cháng jù

yǔ diàn lín zōng yī jiǎo jīn , xiāo tiáo cūn lù bìng yān jīn 。
sì zhāo yù zhǔ zhōng shēn kùn , bā shì wéi rú jǔ zú pín 。
xíng zhāi cán shū xún fèi pǔ , wò wén jī què zào kōng qūn 。
fēng hú jié mò jiē jiā shèn , shèng xǐ tuán luán yī xiào xīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.