Traditional

七十

七十殘年百念枯,桑榆元不補東隅。
但存隱具金鴉觜,那夢朝衣玉鹿盧。
身世蠶眠將作繭,形容牛老已垂胡。
客來莫問先生處,不釣娥江即鏡湖。

Simplified

七十

七十残年百念枯,桑榆元不补东隅。
但存隐具金鸦觜,那梦朝衣玉鹿卢。
身世蚕眠将作茧,形容牛老已垂胡。
客来莫问先生处,不钓娥江即镜湖。

Pronunciation

qī shí

qī shí cán nián bǎi niàn kū , sāng yú yuán bù bǔ dōng yú 。
dàn cún yǐn jù jīn yā zī , nà mèng zhāo yī yù lù lú 。
shēn shì cán mián jiāng zuò jiǎn , xíng róng niú lǎo yǐ chuí hú 。
kè lái mò wèn xiān shēng chǔ , bù diào é jiāng jí jìng hú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.