Traditional

七十一翁吟

七十一翁心事闌,坐叨祠祿養衰殘。
樽中無酒但清坐,架上有書猶縱觀。
吏部齒搖心悵望,將軍髀滿淚丸瀾。
客來共飯增羞澀,小摘山蔬不掩盤。

Simplified

七十一翁吟

七十一翁心事阑,坐叨祠禄养衰残。
樽中无酒但清坐,架上有书犹纵观。
吏部齿摇心怅望,将军髀满泪丸澜。
客来共饭增羞涩,小摘山蔬不掩盘。

Pronunciation

qī shí yī wēng yín

qī shí yī wēng xīn shì lán , zuò tāo cí lù yǎng shuāi cán 。
zūn zhōng wú jiǔ dàn qīng zuò , jià shàng yǒu shū yóu zòng guān 。
lì bù chǐ yáo xīn chàng wàng , jiāng jūn bì mǎn lèi wán lán 。
kè lái gòng fàn zēng xiū sè , xiǎo zhāi shān shū bù yǎn pán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.